Fragmente I 2018, Kallitypie 90 x 120 cm

Fragmente II 2018, Kallitypie 90 x 120 cm

Fragmente III 2018, Kallitypie 90 x 120 cm

Fragmente IV 2018, Kallitypie 90 x 120 cm